Trên máy bay có wifi không

Việc sử dụng wifi để lên mạng đang được mọi người sử dụng hằng ngày và câu hỏi mọi người quan tâm nhất là trên máy bay có wifi không?