Vietnam Airlines giảm giá vé cho toàn chặng bay nội địa